Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No. 50 Malang

Principal Contact

Fakhruddin
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Support Contact

Ramadhita